P/2007 R3 Gibbs


 

FOTOMETRIA MULTIBOX
 
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
P/2007 R3     06/10/2007 22:42:19  18.92  18.21  17.90  17.76  17.54  17.51   5.0  17.5  213
P/2007 R3     06/10/2007 22:42:19*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.2
P/2007 R3     10/11/2007 20:01:50  19.46  19.11  18.55  18.40  18.45  18.32   4.9  17.4  213
P/2007 R3     10/11/2007 20:01:50*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   5.1
 
ASTROMETRIA 
    PK07R030  C2007 10 06.91545 00 27 33.24 +00 33 43.1          19.0 N      213
    PK07R030  C2007 10 06.92175 00 27 32.99 +00 33 42.2          19.0 N      213
    PK07R030  C2007 10 06.92445 00 27 32.88 +00 33 41.9          19.0 N      213
    PK07R030  C2007 11 10.79143 00 14 03.68 +00 20 06.9          19.5 N      213
    PK07R030  C2007 11 10.79941 00 14 03.65 +00 20 08.0          19.5 N      213


   

MPECS
MPEC 2007-T40 : COMET P/2007 R3 (GIBBS)